Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania Zapytania Ofertowe Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych wyznaczających tereny ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych

2020-05-18 - Dodano: Zamknięcie zapytania ofertowego

2020-05-08 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

TE.341.1.9.2020

 

Zapytanie ofertowe

 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

"Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych wyznaczających tereny ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych - Gościencin, Dąbie i Konieczno na terenie Gminy Włoszczowa wraz z wnioskami o ustanowienie dla nich stref ochronnych".

 

I. Zamawiający:   Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

                                ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

                                e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                 www.wzwik-wloszczowa.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony zasobów wodnych ujęć wód podziemnych: Gościencin, Dąbie i Konieczno  eksploatowanych przez Włoszczowski Zakład Wodociągów                         i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz w celu odwrócenia niekorzystnych trendów zmian ich stanu jakościowego, ujęcia te powinny mieć ustanowione tereny ochrony pośredniej (TOP). Potrzeba ustanowienia TOP dla ww. ujęć wynika z opracowań Analiz ryzyka, wykonanych dla nich w marcu 2020 r. zgodnie                          z wymaganiami art. 134     ust. 3 ustawy Prawo wodne.

W celu formalnego ustanowienia strefy ochronnej (SO) obejmującej łącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), zgodnie z zapisem art. 133. ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo wodne należy przygotować i przekazać do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek w tej sprawie. Zgodnie z art. 138. ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne, do wniosku należy dołączyć wykonaną już Analizę ryzyka opracowaną w marcu 2020 r. (w posiadaniu Zamawiającego) oraz dokumentację hydrogeologiczną wyznaczającą TOP dla ujęcia wody (w formie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia), którą należy przygotować w ramach niniejszego zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 135. ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo wodne Wojewoda na podstawie przedstawionych dokumentów ustanowi teren ochrony pośredniej i teren ochrony bezpośredniej ujęć wody.

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Właściwe przygotowanie opracowań nazwanych umownie Dokumentacjami hydrogeologicznymi,      o których mowa w art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,                poz. 310 t.j.)  dla poszczególnych ujęć wód podziemnych: Gościencin, Dąbie i Konieczno, ustalających dla nich tereny ochrony pośredniej (TOP). Dokumentacje te przed przekazaniem do Wojewody Świętokrzyskiego wraz z wnioskami o ustanowienie SO muszą być zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.

Zakres i sposób przygotowania dokumentacji hydrogeologicznych musi spełniać wymagania                                          rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno ? inżynierskiej (Dz. U. Poz. 2033). W szczególności, przy jej opracowaniu należy zwrócić uwagę na właściwą analizę i opracowanie następujących zagadnień: szczegółowe rozpoznanie hydrogeologiczne (kartowanie hydrogeologiczne) rejonu lokalizacji ujęcia, obejmującego  obszar jego zasilania i innych ujęć zlokalizowanych w pobliżu, szczegółowe kartowanie sozologiczne na całym obszarze wyznaczonej strefy ochronnej (inwentaryzacja i charakterystyka ognisk zanieczyszczeń) wraz z oceną zagrożeń dla stanu jakościowego ujmowanych wód, analiza ochronnej roli nakładu ujętej warstwy wodonośnej na całym obszarze zasilania ujęcia w celu właściwej oceny jego zagrożenia (efektem tej analizy powinna być mapa podatności na zanieczyszczenie ujmowanej warstwy wodonośnej, przygotowana dla całego obszar spływu wody do ujęcia), szczegółowa ocena aktualnego stanu jakościowego i chemicznego jakości wód na podstawie dostępnych wyników badań wody, poprawne metodycznie wyznaczenie obszaru spływu wody do ujęcia i poszczególnych jego studni oraz izochron czasu dopływu wody oraz właściwe sformułowanie działań ochronnych.

 

2. Dokumentacje hydrogeologiczne należy wykonać  oddzielnie dla każdego ujęcia w formie papierowej - 5 egz. i w formie elektronicznej - 5 egz. w formie kompletnej i gotowej do zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej (4 egz.).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zatwierdzenia przygotowanych dokumentacji hydrogeologicznych przez organ administracji geologicznej.

 

3. Przygotowanie i przekazanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych (TOP i TOB) w formie kompletnej i gotowej do Wojewody Świętokrzyskiego (tekst wraz z wymaganymi załącznikami).

Wnioski należy wykonać  oddzielnie dla każdego ujęcia w formie papierowej - 3 egz. i w formie elektronicznej - 3 egz. (do Wojewody Świętokrzyskiego - 2 egz.).

 

4. Zamawiający przekaże posiadane dokumenty i informacje dotyczycące eksploatowanych ujęć wody, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie inne dokumenty np. mapy ewidencyjne, wypisy z ewidencji gruntów działek,  które znajdują się w obrębie wyznaczonych TOP, które będą musiały być dołączone do wniosku Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt.

 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą                 w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pisemnych comiesięcznych sprawozdań z postępu prac w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

 

7. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z terenem, którego dotyczy                     przedmiot zamówienia i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność  i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług.

 

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.     

Niezbędne dokumenty,  informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu               ofertowym.

 

8. Pełnomocnictwo niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostanie      udzielone przez Zamawiającego na etapie wykonywania przedmiotu umowy. W ramach zaoferowanej kwoty ryczałtowej Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego w przedmiocie zamówienia  przed instytucjami -Wojewoda, Wody Polskie, administracja geologiczna odpowiedniego szczebla, administracje samorządowe, udzielenia wyjaśnień przed instytucjami właściwymi.

 

9. Wykonawca złoży oświadczenie o kompletności sporządzonych opracowań i ich zgodności                       z obowiązującymi przepisami i normami.

 

 

III. Zamówienia powtarzające.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych  w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

 

IV. Warunki  udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zatwierdzone opracowania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia  (tj. co najmniej 2 zatwierdzone opracowania  wynikające z ustawy Prawo Wodne tj. dokumentacje hydrogeologiczne) i załączyć dokumenty, że usługi zostały wykonane w sposób należyty.

W tym celu zobowiązany jest złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczno ? Eksploatacyjny WZWiK Sp. z o.o.                    - Inwestycje, ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa w dniach  tj. poniedziałek ? piątek w godz. 7.00 ? 15.00 (tel. 735-920-945):

Aleksandra Adamus-Rak - starszy inspektor ds. inwestycji i remontów.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1.       Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.      Wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3          wraz z dokumentami, że usługi zostały wykonane w sposób należyty

3.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

VI. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Łączna cena brutto - znaczenie 100%

X - łączna cena brutto oferty minimalnej,

Y - łączna cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

VII. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

 

VIII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: 

1. Dokumentacje hydrogeologiczne dla poszczególnych ujęć wód podziemnych: Gościencin, Dąbie i Konieczno ustalające strefy ochrony pośrednich (TOP) - (przygotowanie i przekazanie do właściwego organu administracji geologicznej) - 4 miesiące od daty podpisania umowy.

2. Uzyskanie zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej dokumentacji hydrogeologicznych -1 miesiąc od wykonania dokumentacji hydrogeologicznych (zgodnie z KPA).

3. Przygotowanie i przekazanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych (TOP i TOB) w formie kompletnej i gotowej do Wojewody Świętokrzyskiego (tekst wraz z wymaganymi załącznikami) - 1 miesiąc od daty zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej dokumentacji hydrogeologicznych.

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia (pkt. 1,2 i 3) ? 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

IX. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631.

PKO BP SA 0/Włoszczowa, z dopiskiem: ?Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ? ?Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych?.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy p.z.p.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wysokości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu  o czas potrzebny na usunięcie wad.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty wg załączonego Formularza oferty w zaklejonych  kopertach  z oznaczeniem:

 

OFERTA NA:

"Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych wyznaczających tereny ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych - Gościencin, Dąbie i Konieczno na terenie Gminy Włoszczowa           wraz z wnioskami o ustanowienie dla nich stref ochronnych".

 

należy złożyć do dnia 08.05.2020 r. do godz. 11:00 w budynku administracyjnym: Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa, sekretariat - osobiście lub pocztą na adres: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  , ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa.

 

XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.05.2020 r. o godz. 11:15 w biurze: Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa - pokój nr 7.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

XIV. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF  Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 

XV. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:

1. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.

2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić           o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.

3. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert - (będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).

4. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

 

Szczegóły w załącznikach poniżej.