Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

2021-01-14 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa przyłączy wodociągowych do granic działek (ul. Leśna we Włoszczowie) - nr. ewid. 4028/2 i 4028/6 obr. 0007 Włoszczowa - roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  w ul. Jędrzejowskiej i ul. Leśnej  we Włoszczowie".

2020-11-09 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-10-27 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (2)

Przetarg nieograniczony - Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 

2020-10-20 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-10-05 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej we Włoszczowie, dz. nr ewid. 5096/59, 5097/16, 5098/9, 5098/8, 5098/22, 5098/20"

 

Kod zamówienia według CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szczegóły w załącznikach

2020-09-18 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

2020-09-16 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert (2)

 

Przetarg nieograniczony: ?Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej we Włoszczowie, dz. nr ewid. 5096/59, 5097/16, 5098/9, 5098/8, 5098/22, 5098/20?

Kod zamówienia według CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Szczegóły w załącznikach

 

2020-03-26 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-03-17 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2020-03-13 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytania (1), Modyfikacja SIWZ (1), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przetarg na zakup paliw.

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa z tankowaniem bezpośrednio do pojazdów oraz zakup paliw do urządzeń Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z dystrybutorów na stacji paliw Wykonawcy, spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 "Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań" oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015r. poz. 1680 z późniejszymi zmianami). Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06.
Oferowane produkty paliwowe muszą również spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06. Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach - zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680.) Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2018 r., poz. 427). Wykonawca zapewni świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. Normy określone w opisie przedmiotu zamówienia określają standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
Przedmiotem zamówienia jest również zakup płynu Ad-blue (wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu) dostępnego w bańkach 10 litrowych i 20 - litrowych.
Płyn Ad-blue - produkt ten musi być potwierdzony certyfikatem, z którego wynika zgodność z normą ISO 22241.