2020-10-20 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-10-05 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej we Włoszczowie, dz. nr ewid. 5096/59, 5097/16, 5098/9, 5098/8, 5098/22, 5098/20"

 

Kod zamówienia według CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szczegóły w załącznikach