Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zamówienia Przetargi Przetarg - budowa wodociągu w sołectwie Przygradów (Wybór oferty)
przetargizam
Postępowanie dotyczące przetargu zostało zakończone. Informacja o wyborze oferty została zamieszczona do pobrania w załącznikach to tego artykułu.
 
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4 850 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów-gmina Włoszczowa".
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nr ogłoszenia w BZP 61528-2011; data zamieszczenia 01.04.2011

Zamawiający w ogłoszeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej w dniu 22.03.2011 wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu :

w ogłoszeniu jest :
pkt. XV. Miejsce i termin SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55 (teren oczyszczalni ścieków), 29-100 Włoszczowa do dnia 08.04.2011 r. do godziny 11:00 - pokój nr 1.

XVI. Miejsce i termin OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez komisję przetargową w dniu 08.04.2011 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa - pokój nr 3.

 

w ogłoszeniu powinno być:
pkt. XV. Miejsce i termin SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , ul. Wiejska 55 (teren oczyszczalni ścieków), 29-100 Włoszczowa do dnia 15.04.2011 r. do godziny 11:00 - pokój nr 1.

XVI. Miejsce i termin OTWARCIA OFERT.

Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez komisję przetargową w dniu 15.04.2011 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa - pokój nr 3.

 

Poniżej zamieszczamy pełną dokumentację do pobrania.

Przedmiar_sw_Przygrad02.11.ath - 208 KB

Przedmiar sw  02.11 Przygradów.PRD - 311 KB

Tom 1 - projekt w pasie drogi wojewódzkiej - 169 MB

Tom 2 - projekt w drogach powiatowych, gminnych - 211 MB

Tom 3 - projekt przyłaczy wodociągowych - 180 MB

Tom 4 - Zbiorniki wodociągowe - 131 MB

Tom 7 - Specyfikacja techniczna - 214 MB


Zapytania i odpowiedzi w dalszej części artykułu WIĘCEJ

 

 

 

1.

Włoszczowa, 2011-03-28

 

WZWiK.271.1.2011.Wł

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: zapytania do SIWZ .

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4 850 000 euro - roboty budowlane: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów - gmina Włoszczowa" - Numer ogłoszenia (BZP) 92221-2011 data zamieszczenia 22.03.2011.

 

W związku ze złożonym w dniu 25.03.2011 r. zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o treści :

"ZAPYTANIE.
Zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz.177 z póź. zm.) zwracamy się z następującym pytaniem:
1. W Przedmiarach Zamawiający określił urządzenia i materiały podając typ, który jednocześnie wskazując na ich producentów (np. hydrant zabezpieczone przed zamknięciem nr kat.8004, zestaw hydroforowy typ ZHWR 40.60/10.5, itp.). Takie postępowanie jest niezgodne z art.29 ust.2 i 3 chyba, że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma on odpowiadać.
Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych po względem technicznych, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych w przedmiarach?"

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania w realizacji zamówienia analogicznych pod względem technicznym materiałów i urządzeń innych producentów niż typy podane w przedmiarach robót, które miałyby wskazywać ich producentów pod warunkiem, że będą odpowiadać wszystkim żądanym parametrom.


 

2.

Włoszczowa, 2011-03-31
WZWiK.271.1.2011.Wł

Wszyscy Wykonawcy


Dot.: zapytania do SIWZ.
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4 850 000 euro -roboty budowlane: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów -gmina Włoszczowa" - Numer ogłoszenia (BZP) 92221-2011 data zamieszczenia 22.03.2011.

 

W związku ze złożonymi w dniu 28.03.2011 r. i 30.03.2011 r. zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o treści :

ZAPYTANIE z dnia 28.03.2011r. :
"Czy nowo budowany zestaw hydroforowy i zbiorniki wody mają być przystosowane i wpięte do systemu monitoringu w WZWiK we Włoszczowie, jeśli tak to do jakiego?"

ZAPYTANIE z dnia 30.03.2011r.:
"- Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu, czy leży to w gestii Wykonawcy,
- czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertów sterowanych przy zastosowaniu rur PE dopuszczonych do stosowania przy użyciu technik bezwykopowych".

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

ODPOWIEDŹ na Zapytanie z dnia 28.03.2011r.:
Nowobudowany zestaw hydroforowy i zbiorniki wody mają być wpięte do funkcjonującego u Zamawiającego systemu monitoringu "Hydronet" stanowiąc rozbudowę działającego monitoringu. Zakres niniejszego przetargu i dokumentacja projektowa nie obejmuje wykonania monitoringu.

ODPOWIEDŹ na Zapytanie z dnia 30.03.2011r.:
- Zamawiający nie posiada projektów organizacji ruchu. Opracowanie projektu, który stanowi załącznik do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy do Wykonawcy i koszt ich opracowania należy uwzględnić w ofercie.

- sieć wodociągową oraz przewierty i przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi należy wykonać w sposób określony w dokumentacji projektowej.


3.

Włoszczowa, 2011-03-31
WZWiK.271.1.2011.Wł

Wszyscy Wykonawcy


Dot.: zapytania do SIWZ .
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4 850 000 euro -roboty budowlane: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów -gmina Włoszczowa" - Numer ogłoszenia (BZP) 92221-2011 data zamieszczenia 22.03.2011.

 

W związku ze złożonym w dniu 30.03.2011 r. zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o treści :

ZAPYTANIE.
1. Czy w przypadku składania oferty wspólnej (Konsorcjum) wadium do przetargu wniesione przez jednego z członków konsorcjum będzie uznane za wniesione prawidłowo.
2. Jaki rodzaj kosztorysu (szczegółowy czy uproszczony) należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

ODPOWIEDŹ:
1. Zgodnie z art. 23 ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Aby wniesione do przetargu wadium było uznane za prawidłowe musi być wniesione przez
ustanowionego przez wykonawców pełnomocnika. Ustanowienie przez wykonawców
pełnomocnika powinno być potwierdzone na piśmie i dołączone do oferty.
2. Do oferty można dołączyć kosztorys szczegółowy lub uproszczony.
W przypadku kosztorysu uproszczonego cena jednostkowa pozycji wynikać powinna z kosztorysu szczegółowego.


4.

Włoszczowa, 2011-04-01
WZWiK.271.1.2011.Wł

Wszyscy Wykonawcy

 

Dot.: zapytania do SIWZ :
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4 850 000 euro -roboty budowlane: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów -gmina Włoszczowa" - Numer ogłoszenia (BZP) 92221-2011 data zamieszczenia 22.03.2011.

W związku ze złożonymi w dniu 31.03.2011 r. zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , Zamawiający zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia :

ZAPYTANIE 1 :
Prosimy o wyjaśnienie, czy pozycje od 1 do 4 przedmiaru robót (TOM1.Sieć wodociągowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 742 Włoszczowa-Nagłowice dotyczą tylko samego wykonania przeciągania rurociągów bez materiałów, a materiały (rura przewiertowa i rura przewodowa) są ujęte w dziale "TOM 2. Sieć wodociągowa w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych i gruntach prywatnych" - dział "Przewierty i rury ochronne").
Gdzie są ujęte materiały dotyczące tych pozycji tj. rury przewodowe i przewiertowe dotyczące przewiertów w pasie drogi wojewódzkiej.
ODPOWIEDŹ:
Koszty materiałów tj. rur przewiertowych i przewodowych dotyczące przewiertów w drodze wojewódzkiej ujęte są w przedmiarze w dziale 2 "TOM 2. Sieć wodociągowa w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych i gruntach prywatnych" - dział "Przewierty i rury ochronne".

 

ZAPYTANIE 2 :
Prosimy o informację , czy Zamawiający dysponuje kosztorysem ślepym w formacie .ath i czy jest możliwość umieszczenia go na stronie Zamawiającego? Ze względu na obszerny temat i krótki termin i krótki termin składania ofert, znacznie ułatwiłoby to przygotowanie rzetelnej oferty.
ODPOWIEDŹ:
Na stronie Zamawiającego w dniu 22.03.2011r.razem z ogłoszeniem o zamówieniu, SIWZ został umieszczony Przedmiar w formacie norma.prd i w formacie PDF. Na prośbę został również przesłany format ath. każdemu wykonawcy, który się o to zwrócił do Zamawiającego. Nie mniej na prośbę zawartą w pytaniu j.w. w dniu 01.04.2011r. zamieściliśmy przedmiar w formacie ath. na naszej stronie internetowej: www.wzwik-wloszczowa.pl.

 

ZAPYTANIE 3 :
Prosimy o potwierdzenie, że szafa sterownicza (pozycja 507 przedmiaru) jest dostarczana przez Zamawiającego i nie należy jej wyceniać.
ODPOWIEDŹ:
Szafa sterownicza wskazana w pozycji 507 przedmiaru nie będzie dostarczana przez Zamawiającego. Wykonawcy proszeni są o ujęcie kosztów szafy w wycenie robót.

 

ZAPYTANIE 4 :
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa zestawu hydroforowego ZHWR 40.60/10.5 (2).Z.P. (poz. Przedmiaru 32) leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca ma tylko zamontować ten zestaw. Prosimy również o wyjaśnienie, o jakim zestawie jest mowa w poz.386 "Montaż zestawu hydroforowego typ ZHWR 40.60/10.5". Czy jest to ten sam zestaw?
ODPOWIEDŹ:
W pozycji 32 przedmiaru Wykonawcy mają ująć koszt montażu zestawu ZHWR 40.60/10.5 i koszt kompletnego zestawu wraz z kolektorem fi 100mm. Zestaw ten montowany będzie na istniejącym ujęciu wody w Koniecznie. Używane 3 pompy o których mowa w przedmiarze, które ma dostarczyć Zamawiający będą stanowić ewentualną rezerwę .
W pozycji przedmiaru 386 ujęto montaż zestawu ZHWR 40.60/10.5 na projektowanym ujęciu wody w Przygradowie . Należy ująć koszt montażu i kompletnego zestawu hydroforowego. Nie jest to ten sam zestaw co w poz. przedmiaru 32 .Jest to oddzielny zestaw.
Wyceny należy dokonać według powyższych wskazówek.

 

ZAPYTANIE 5 :
Jakie rury należy wyceniać w pozycjach przedmiaru : 124,127,130,133,136,139,142,145,207,208,209,276,277
ODPOWIEDŹ:
W pozycjach przedmiaru : 124,127,130,133, - dotyczą przecisków sterowanych z rur PE - należy wyceniać rury przewiertowe osłonowe PE wg podanych średnic . Nie ujmować kosztów rur przewodowych PE.
W pozycjach 136 139,142 - należy wyceniać rury osłonowe ochronne stalowe według podanych średnic. Nie ujmować kosztów rury przewodowej PE.
W pozycji 145 - jest to przecisk sterowany - ująć koszt rury TS 100SDR 11PN10 fi 160x14,6mm tak jak opis w pozycji.
W pozycjach 207 i 208 należy wyceniać rury przewiertowe osłonowe PE wg podanych średnic. Nie ujmować kosztów rur przewodowych PE.
W pozycji 209 - przeciąganie rur przewodowych PE 40 i 50 . Nie ujmować kosztów tych rur.
W poz. 276- należy wycenić rurę osłonową ochronne stalowe według podanej średnicy. Nie ujmować kosztów rury przewodowej PE .
Pozycja 277- dotyczy przeciągania rur przewodowych PE 40 i 50. Nie ujmować kosztów tych rur.

 

ZAPYTANIE 6 :
Czy wskazane poniżej pozycje dotyczą zmiany grubości w cm warstw? Jeśli tak, to powinno się zastosować krotność x5. Wskazane pozycje 494, 496, 500, 502, 504, 506, 509, 511, 513, 518, 520, 526, 579, 581, 585, 587, 589, 591, 595, 596, 598, 603, 605, 611.
ODPOWIEDŹ:
Pozycje przedmiaru: 494, 496, 500, 502, 504, 506, 509, 511, 513, 518, 520, 526 (dział 6.1 i 6.2) - dotyczą montażu kabli i urządzeń elektrycznych a nie zmiany grubości w cm i nie wiemy o jakie krotności wykonawcy chodzi?
W pozycjach 579, 581, 585, 587, 589, 591, 595, 596, 598, 603, 605, 611 w opisie wskazano krotności, a ilości przedmiarowe w tych pozycjach uwzględniają te krotności.

 

ZAPYTANIE 7 :
Ze względu na wielkość zadania i nie otrzymanie jeszcze dokumentacji projektowej na płytce CD (stan na dzien 31.03.2011r.), prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.
Pozwoli to szczegółowo i dokładnie oszacować koszt zadania oraz zadać ewentualne pytania dotyczące zakresu zadania, co nie jest możliwe do wykonania bez dokumentacji.
ODPOWIEDŹ:
Płyta DVD z dokumentacją projektową została wysłana Wykonawcy w dniu 30.03.2011r.
W celu umożliwienia zapoznania się z dokumentacja projektową wszystkim wykonawcom oraz dokładnie dokonanie wyceny Zamawiający na podstawie przepisów art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 15.04.2011r. do godz. 11.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 61528-2011 w dniu 01.04.2011 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze pismo przesyła się wszystkim wykonawcom, o których wiadomo Zamawiającemu oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.wzwik-wloszczowa.pl